KARRIEREPROGRAM FOR PROSJEKTLEDERE I BYGGHERREAVDELINGEN

Karriereprogrammet er skreddersydd til prosjektene og arbeidsoppgavene for prosjektledere i byggherreavdelingen.

Programmet er basert på det anerkjente HAY grade systemet og er bygd opp over fire nivåer, fra assisterende prosjektleder (HG14) til prosjektleder nivå 3 (HG18) for de mest komplekse byggeprosjektene. Nivåene har definerte krav og forventinger til prosjektgjennomføring, og det stilles konkrete kompetansekrav til prosjektlederne innen hvert nivå.

Gjennomføring av modulene i Prosjektakademiet skal bidra til å styrke prosjektledernes kompetanse og gjennomføringsevne. Justering av HAY grade nivå gjøres etter en totalvurdering av administrativ, ledelsesmessig og mellommenneskelig kompetanse, samt prosjekter gjennomført og resultater oppnådd.

 

Klikk på kurstitlene under for å lese mer om hvert enkelt kurs.

HG14

HELHETLIG PROSJEKTLEDELSE

Kurset gir grundig innsikt i, og forståelse for helheten i prosjektfaget på en eff ektiv og motiverende måte.
Deltakere som er nye i prosjektfaget vil raskt komme opp på et nivå hvor de kan bidra som kvalifiserte prosjektressurser med faglig trygghet. Erfarne prosjektledere vil få en bekreftelse på og oppdatering av sin kunnskap, med nye knagger å henge sine erfaringer på. Kurset tar for seg beste praksis innen prosjektfaget og viser til generelle eksempler og case, og tar ikke for seg Statsbyggs metoder og prosjekter.

GJENNOMFØRING

Selvstudie i form av e-læring (15-20 timer) og 1 dag samling (0900-1600). Perioden for selvstudiet er ca 5 uker. Gjennomføring av alle e-læringsleksjonene er en forutsetning for deltakelse på samling og dermed for å få fullført/bestått kursmodul.

MÅLGRUPPE

Alle i Statsbygg som har eller skal ha en rolle i små eller store prosjekter.

LÆRINGSMÅL OG NYTTEVERDI

Etter avsluttet modul skal deltakerne ha fått:

 • en bred og helhetlig introduksjon og innføring i prosjektfaget.
 • oversikt over oppdatert teori og anerkjent beste praksis innenfor prosjektfaget og introduksjon til  hvordan dette skal anvendes.

INNHOLD

E-læringen består av følgende leksjoner:

1. Prosjekter og prosjektledelse 10. Kostnadsestimering og budsjettering
2. Prosjektmodell 11. Helhetlig prosjektoppfølging
3. Kunde og leverandør 12. Endringshåndtering
4. Organisering 13. Prosjektavslutning
5. Eierstyring 14. Kvalitet i prosjekter
6. Prosjektmål 15. Usikkerhet
7. Oppstart 16. Kontrakt og innkjøp
8. Arbeidsomfang 17. Interessenter
9. Tidsplanlegging 18. Kommunikasjon og samarbeid

SAMLING

I samlingen vil det være fokus på diskusjoner, oppgaver og case knyttet til temaene i e-læringen samt erfaringsutveksling og deling av kunnskap mellom deltakerne.

Merk: Modulen tar ikke for seg Statsbyggs rutiner og praksis innen prosjektledelse, men har fokus på generell teori og beste praksis innen prosjektledelse. De øvrige modulene i Prosjektakademiet har fokus på Statsbyggsspesifikke rutiner, prosesser og praksis.

EKSAMEN/STUDIEPOENG

Kurset er et selvstendig kurs, men kan sammen med andre kursmoduler fra Prosjektakademiet gi studiepoeng på bachelornivå.

SHA I PROSJEKTGJENNOMFØRING

Denne kursmodulen skal gi deltakerne en innføring i sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø i forbindelse med planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter. Modulen vi bli eksemplifisert med problemstillinger og case fra prosjekter i Statsbygg.

VARIGHET

3 dager

LÆRINGSMÅL OG NYTTEVERDI

Etter å ha gjennomført opplæringen skal kursdeltakerne ha økt sine kunnskaper om:

 • Statsbyggs styringssystemer for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) i byggeprosjekter
 • Praktisk bruk av styringssystemene i prosjektgjennomføringen.
 • Deltakerne skal også få innsikt i, og være i stand til å formidle hvordan overordnede etiske og verdimessige forhold legger føringer i arbeidet med å ivareta SHA i Statsbyggs byggeprosjekter

INNHOLD

 • Regelverket
  - Arbeidsmiljøloven
  - Byggherreforskriften
  - Internkontrollforskriften
 • Organisering i byggeprosjekter, herunder:
  - Roller
  - Ansvar
  - Oppgaver
  - Metoder og prinsipper for risikovurderinger
  - Statsbyggs policy og mål for SHA
 • Rent og tørt bygg
 • Lønns- og arbeidsvilkår
 • Praktisk arbeid med SHA i byggeprosjekter:
  - Kultur og holdninger, internt i Statsbygg og på byggeplass
  - Gjennomgang av prosedyrer og verktøy i ulike prosjektfaser
  - Avviksbehandling og rapportering på SHA både for prosjektleder og for eksterne samarbeidspartnere

METODE

 • Tre heldagssamlinger med blant annet foredrag, erfaringsutveksling, befaring på byggeplass og gruppearbeid
 • Deltakerne får tilgang til e-læringsobjekter til forberedelse, repetisjon og jobbstøtte
PROSJEKTORGANISERING - ROLLER OG ANSVAR

Det er viktig at alle som har en definert rolle og/eller ansvar i forbindelse med igangsetting og gjennomføring av prosjekter i Statsbygg har kjennskap til Statsbyggs prosjektmodell. Videre er det viktig at de samme personer har god kjennskap til sitt eget og andres ansvar knyttet til modellen.

VARIGHET

1 dag

LÆRINGSMÅL OG NYTTEVERDI

Etter avsluttet modul skal kursdeltakerne ha kunnskap om:

 • prosjektledelse og prosjektporteføljer
 • Statsbyggs prosjektmodell fra prosjektleder- og prosjekteiersiden; Statsbygg og fagdepartement, eierdepartement og bruker
 • organisering og samarbeid
 • prosjekteiers ansvar og rolle
 • arbeid i kontaktgrupper

og forstå:

 • prosjektleders rolle og ansvar
 • utfordringer knyttet til å lede prosjekter

INNHOLD

 • Prosjektledelse og sentrale prosjektutfordringer
 • Prosjektporteføljer
 • Prosjektmodellen; faser, beslutningsmilepæler, styringsunderlag, rapportering
 • Organisering av prosjekter; roller og ansvar hos prosjekteier og –gjennomfører
 • Finansdepartementets krav til ekstern kvalitetssikring, KS1 og KS2
 • Myndighetskrav

METODE

Heldagsseminar med fokus på diskusjon og caseoppgaver

STYRING AV PROSJEKTUSIKKERHET

Usikkerhet i prosjekter er representert ved risiko og muligheter. Prosjekter baserer sine styringsunderlag på usikre forutsetninger, og en viktig oppgave underveis i prosjektet er å redusere risiko og utnytte muligheter. Kursmodulen gir deltakerne praktisk innføring i gjennomføring av usikkerhetsanalyser og styring av usikkerhet over tid.

GJENNOMFØRING

E-læring etterfulgt av 3 dager i klasserom. Tilgang til e-læring gis 5 uker før samling. Gjennomføring av alle e-læringsleksjonene er en forutsetning for deltakelse på samling og dermed for å få fullført/bestått kursmodul.

LÆRINGSMÅL OG NYTTEVERDI

Etter avsluttet modul skal kursdeltakerne ha kunnskap om:

 • håndtering av usikkerhet gjennom hele prosjektet
 • anvendelse av usikkerhetsprosessen
 • iverksetting av tiltak for å endre redusere risiko og utnytte muligheter
 • sentrale metoder for kvantifisering og kommunikasjon av usikkerhet
 • etablering av kostnadsrammer, budsjett og reserver ut fra resultater fra kvantitative usikkerhetsanalyser

og forstå:

 • ulike metoder for kvantitativ analyser

INNHOLD

 • Prosjektledelse og usikkerhet
 • Prosess for usikkerhetsanalyse
 • Kvantifisering av usikkerhet
 • Krav til styring av usikkerhet i prosjektmodellen
 • Avsetninger for usikkerhet i tids- og kostnadsestimater, herunder rammer, budsjett, påslag for usikkerhet og prosjektreserve. Styring av reserver
 • Resultater fra usikkerhetsanalyser og kuttliste

METODE

 • Deltakerne forbereder seg på teori og oppgaver/case.
 • Tre heldagssamlinger med noe gjennomgang av teori, spørsmål og forklaringer. Gruppearbeid
 • Deltakerne får tilgang til e-læringsobjekter for konkretisering av teorien, repetisjon og jobbstøtte

EKSAMEN/STUDIEPOENG

Kursmodulen er et selvstendig kurs, men kan i kombinasjon med andre moduler i Statsbygg prosjektakademi gir studiepoeng på bachelornivå.

ANSKAFFELSER OG KONTRAKTSHÅNDTERING

Kursmodulen gir deltakerne en grundig innføring i anskaffelsesprosedyrene, anskaffelsesregelverk,
valg av kontraktsform og håndtering av kontrakter.

VARIGHET

3 dager

LÆRINGSMÅL OG NYTTEVERDI

Etter avsluttet modul skal kursdeltakerne ha kunnskap om:

 • hvordan gjennomføre en komplett anskaffelse ihht regelverket
 • de viktigste kontraktsformer som benyttes i BA-næringen
 • mekanismene i kontraktshåndtering
 • anskaffelsesregelverk

og forstå:

andre muligheter for gjennomføring av innkjøp enn anskaffelsesregelverket

INNHOLD

 • Oppbygging av anskaffelsesregelverket
 • Definere type anskaffelse og velge anskaffelsesprosess
 • Oppfølging av anskaffelsesprosessen, kontrollpunkter, anskaffelseskomiteen
 • Kontraktstyper og deres karakteristika (risiko/muligheter/styring/med mer)
 • Valg av kontrakt
 • Vurdering av kontraktsoppbygging i prosjektet i lys av Statsbyggmodellen
 • Kontraktsinngåelse
 • Kontraktsoppfølging
 • Kontraktsavslutning (sluttoppgjør)
 • BIM

METODE

 • Deltakerne forbereder seg på teori og oppgaver/case
 • Heldagssamlinger med spørsmål og forklaringer, erfaringsutveksling og gruppearbeid
 • Deltakerne får tilgang til e-læringsobjekter for konkretisering av teorien, repetisjon og jobbstøtte

HG15

PROSJEKT- OG KONTRAKTSSTRATEGI

Kursmodulen gir deltakerne bakgrunn for valg av prosjektstrategi for alle faser i prosjektgjennomføringen. Kursmodulen vil gi deltagerne innblikk i nye samarbeidsformer slik som integrerte kontrakter og OPS-kontrakter.

VARIGHET

2 1/2 dag

LÆRINGSMÅL OG NYTTEVERDI

Etter avsluttet modul skal kursdeltakerne ha kunnskap om:

 • hvordan strategiske valg påvirker prosjektgjennomføringen
 • hvordan risikodeling påvirkes ved valg av kontraktsformer
 • hvilke krav som stilles til prosjektorganisasjonen avhengig av kontraktsformer
 • forskjellene ved ulike kontraktsformer
 • krav til dokumentasjon av kontraktsstrageti i styringsdokumentet
 • verktøy til bruk i arbeidet med kontraktsstrategien

INNHOLD

 • Kartlegging av overordnede rammer/utfordringer inkl usikkerhet
 • Markedsanalysens rolle
 • Kontraktstruktur og kontraktstyper
 • Kompensasjon og incentiver
 • Konkurransen
 • Formulering av kontraktsstrategien

METODE

 • Deltakerne forbereder seg på teori og oppgaver/case
 • Tre heldagssamlinger med forelesninger, spørsmål og forklaringer, erfaringsutveksling og gruppearbeid
 • Deltakerne får tilgang til e-læringsobjekter for konkretisering av teorien, repetisjon og jobbstøtte

EKSAMEN/STUDIEPOENG

Kursmodulen er et selvstendig kurs, men kan i kombinasjon med andre moduler i Statsbygg prosjektakademi gi studiepoeng på bachelornivå.

YTRE MILJØ I PROSJEKTGJENNOMFØRINGEN

Denne kursmodulen skal gi deltakerne en innføring i ytre miljø i forbindelse med planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter. Modulen vi bli eksemplifisert med problemstillinger og case fra prosjekter i Statsbygg.

VARIGHET

2 dager

LÆRINGSMÅL OG NYTTEVERDI

Deltakerne skal ha økt sine kunnskaper om:

 • Statsbyggs miljøstrategi for byggeprosjekter
 • Praktisk bruk av styringssystemer og verktøy i prosjektgjennomføringen

INNHOLD

 • Grunnleggende miljøkunnskap, regelverk og standarder innen ytre miljø
 • Statsbyggs miljøstrategi for byggeprosjekter
 • Energibruk i bygg, TEK 10 -5 %, passivhusnivå, m.v
 • Miljøvennlige materialbruk i byggeprosjekter
 • Praktisk arbeid med ytre miljø i byggeprosjekter:
  • Gjennomgang av prosedyrer og –verktøy i HUSET
  • LCC og Klimagassregnskap
  • Hvordan sette miljømål

METODE

 • Foredrag, erfaringsutveksling og gruppearbeid.
 • To heldagssamlinger med blant annet foredrag, erfaringsutveksling og gruppearbeid
 • Bruk av IT verktøy for LCC og Klimagassregnskap
 • Deltakerne får tilgang til e-læringsobjekter til forberedelse, repetisjon og
LEAN GRUNNLEGGENDE

Som første ledd i en kompetanseheving innen temaet lean er det utviklet en grunnleggende kursmodul. Denne søker å gi deltakeren en innføring i sentrale prinsipper, forutsetninger og innhold i tillegg til en praktisk beskrivelse av hvordan man kan benytte lean til å gjennomføre prosjekter på en effektiv måte.

GJENNOMFØRING

E-læring med 1 dag workshop. Det stilles krav om at deltakerne har fullført e-læring ved deltakelse på samling. Tilgang til e-læring blir gitt senest 5 uker før dato for samling.

MÅLGRUPPE

Alle ressurser som jobber i prosjekter.

LÆRINGSMÅL OG NYTTEVERDI

Etter endt modul skal deltakeren:

 • Ha kjennskap til bakgrunnen og de sentrale prinsippene innen lean
 • Ha kjennskap til flyt- og ressurseffektivitet
 • Ha kjennskap til forutsetninger for utnyttelse av lean
 • Forstå hvordan lean kan benyttes i prosjekter ulike faser
 • Ha kjennskap til sentrale roller og ansvar ved bruk av lean i prosjekter
 • Ha kjennskap til sentrale verktøy og teknikker

INNHOLD

E-læringen omhandler:

 • Bakgrunn og nytte
 • Grunnleggende prinsipper og forutsetninger
 • Lean i prosjekter
 • Lean i prosjektintensive virksomheter
 • Lean verktøy
 • Lean prosjektledelse

Klasseromsamlingen skal øke forståelse gjennom en interaktiv og casebasert dag i klasserommet. Samlingen vil inneholde:

 • Lean i praksis
 • Hvorfor lean? Hva er nytt? Hva tilfører lean?
 • Hva betyr lean prinsippene i prosjekter?
 • Hvilke forutsetning for å utnytte lean må være på plass?
 • Hva er de vanligste praktiske utfordringer?
 • Utnyttelse av lean gjennom prosjektets faser.
 • Effektiv flyt og kundefokus – hva betyr det i prosjekter?
LEDELSE OG KOMMUNIKASJON

Gjennom en kombinasjon av teori og praktisk trening tilegnes kunnskap om hvordan skape større engasjement og motivasjon, samt hvordan du bedre skal løse vanskelige kommunikasjonssituasjoner på en hensiktsmessig og positiv måte. Det legges stor vekt på aktiv og praktisk trening knyttet til relevante situasjoner fra egen hverdag.

GJENNOMFØRING

360 grader intervju, JTI-test, e-læring og 3 samlinger a 2 dager, fordelt over 2-4 måneder.

Intervju og JTI-test gjennomføres i forkant av første samling sammen med deler av e-læringen.

Mellom hver samling er det forventet at deltakerne gjennomfører selvstudium i form av e-læring, samt oppgaver som blir gitt på samlingene.

MÅLGRUPPE

Prosjektledere i alle Statsbyggs avdelinger.

MÅL

 • Økt trygghet i prosjektlederrollen
 • Styrket evnen til å lede seg selv og andre
 • Styrket evnen til å kommunisere mer effektivt med sine omgivelser

INNHOLD

1. ”Selvinnsikt og lederplattform” 2 dager. Tydeliggjøre egen rolle, definere egne styrker og utviklingsområder.

2. ”Lede andre”2 dager. Bedre evnen til å påvirke andre på en positiv måte, mer effektive møter, lært konkrete ledelsesverktøy.

 • Fokus på utvikling, bevisstgjøring, ledertrening, læringsarena.
 • Programmet vil inneholde teori, caser, tester og praktiske øvelser.
 • Det vil være oppgaver som skal utføres i perioden mellom samlingene

3. ”Lede seg selv” 2 dager. Fokus på hva som er viktig for meg og de jeg leder, motivere meg selv og andre, tørre å ta ledelse, bedre tidsstyring.

EKSAMEN/STUDIEPOENG

Kurset er et selvstendig kurs, men kan sammen med andre kursmoduler fra Prosjektakademiet gi studiepoeng på bachelornivå.

HG16

KONSEPTEVALUERING OG ALTERNATIVVURDERING

Grunnlaget for et vellykket prosjekt legges i tidlig fase av prosjektet. Det er viktig at beslutninger om valg av løsning er basert på de effektmål og forventede gevinster bruker planlegger å realisere i gjennomføringsfasen, samtidig som konseptet er basert på kostnadseffektive og gjennomførebare løsninger. Kursmodulen gir deltakerne en gjennomgang av god praksis knyttet til prosjektutvikling, konseptevaluering og alternativvurdering.

VARIGHET

3 dager

LÆRINGSMÅL OG NYTTEVERDI

Etter avsluttet modul skal kursdeltakerne ha kunnskap om:

 • effektmål, gevinster og og effekten av god planlegging og gjennomføring
 • utvikling, evalueringskriterier og evaluering av beslutninger
 • beslutningsprosessene
 • styrings- og beslutningsunderlag og konsekvenser av beslutninger
 • KS1
 • involverte aktører, roller og ansvar

INNHOLD

 • Prosjektstrategiske valg, mål og strategiske planer
 • Effektmål, gevinstrealisering og suksesskriterier
 • Utvikling av kostnadseffektive løsninger
 • Kundeorientering og brukerinvolvering
 • Arkitektur, funksjon og fleksibilitet
 • Innovasjon, kreativitet og nytenking
 • Evalueringskriterier ved valg av prosjekt og prosjektkonsept
 • Alternativvurderinger
 • Interessentanalyse
 • Beslutningsunderlag og beslutningsprosesser

METODE

 • Deltakerne forbereder seg på teori og oppgaver/case
 • Tre heldagssamlinger med forelesning, spørsmål og forklaringer, erfaringsutveksling og gruppearbeid
 • Deltakerne får tilgang til e-læringsobjekter for konkretisering av teorien, repetisjon og jobbstøtte

HG18

PROSJEKTEIERSTYRING

Eierstyring i prosjekter – «Project Governance» - er et begrep mange bruker for å tydeliggjøre ledelsens rolle i forhold til prosjekter. Det handler både om å ”gjennomføre de riktige prosjektene” og ”å gjennomføre prosjektene riktig”. Eierstyring representerer knytningen mellom virksomhetens ledelse og prosjektene.

GJENNOMFØRING

Selvstudium gjennom e-læring med 1 dag avsluttende samling.

MÅLGRUPPE

Kurset retter seg primært mot virksomhetsledelse. Prosjektledere vil også ha god nytte av kurset i tillegg til at deres deltakelse er viktig for å få gode diskusjoner og erfaringsoverføring.

LÆRINGSMÅL OG NYTTEVERDI

 • Forstå hva som menes med eierstyring i prosjekter på virksomhets-/selskapsnivå
 • Forstå prosjekteiers og styringsgruppens rolle og ansvar
 • Forstå hvordan styringsgruppen bør settes sammen
 • Forstå viktigheten av å legge et gjennomarbeidet business  case, med tilhørende gevinstrealiseringsplan, til grunn for overordnet styring og ledelse
 • Forstå hvordan man utøver prosjekteierstyring ved hjelp av prosjektmodellen med tilhørende metoder og verktøy

INNHOLD

 • Hva menes med eierstyring i prosjekter?
 • Prosjektorganisering
 • Prosjekteier og styringsgruppens rolle
 • Prosjektstrategier og prioritering og realisering av prosjektmål
 • Sammensetning av styringsgrupper
 • Usikkerhetsstyring og fastsettelse/styring av reserver
 • Prosjektmodeller
 • Eierstyrt prosjektsikring