KURSENE I PROSJEKTAKADEMIET

Klikk på kurstitlene under for å lese mer om hvert enkelt kurs.
HELHETLIG PROSJEKTLEDELSE

Kurset gir grundig innsikt i, og forståelse for helheten i prosjektfaget på en eff ektiv og motiverende måte.
Deltakere som er nye i prosjektfaget vil raskt komme opp på et nivå hvor de kan bidra som kvalifiserte prosjektressurser med faglig trygghet. Erfarne prosjektledere vil få en bekreftelse på og oppdatering av sin kunnskap, med nye knagger å henge sine erfaringer på. Kurset tar for seg beste praksis innen prosjektfaget og viser til generelle eksempler og case, og tar ikke for seg Statsbyggs metoder og prosjekter.

GJENNOMFØRING

Selvstudie i form av e-læring (15-20 timer) og 1 dag samling (0900-1600). Perioden for selvstudiet er ca 5 uker. Gjennomføring av alle e-læringsleksjonene er en forutsetning for deltakelse på samling og dermed for å få fullført/bestått kursmodul.

MÅLGRUPPE

Alle i Statsbygg som har eller skal ha en rolle i små eller store prosjekter.

LÆRINGSMÅL OG NYTTEVERDI

Etter avsluttet modul skal deltakerne ha fått:

 • en bred og helhetlig introduksjon og innføring i prosjektfaget.
 • oversikt over oppdatert teori og anerkjent beste praksis innenfor prosjektfaget og introduksjon til  hvordan dette skal anvendes.
INNHOLD

E-læringen består av følgende leksjoner:

1. Prosjekter og prosjektledelse 10. Kostnadsestimering og budsjettering
2. Prosjektmodell 11. Helhetlig prosjektoppfølging
3. Kunde og leverandør 12. Endringshåndtering
4. Organisering 13. Prosjektavslutning
5. Eierstyring 14. Kvalitet i prosjekter
6. Prosjektmål 15. Usikkerhet
7. Oppstart 16. Kontrakt og innkjøp
8. Arbeidsomfang 17. Interessenter
9. Tidsplanlegging 18. Kommunikasjon og samarbeid
SAMLING

I samlingen vil det være fokus på diskusjoner, oppgaver og case knyttet til temaene i e-læringen samt erfaringsutveksling og deling av kunnskap mellom deltakerne.

Merk: Modulen tar ikke for seg Statsbyggs rutiner og praksis innen prosjektledelse, men har fokus på generell teori og beste praksis innen prosjektledelse. De øvrige modulene i Prosjektakademiet har fokus på Statsbyggsspesifikke rutiner, prosesser og praksis.

 

STATSBYGGS PROSJEKTMODELL
Dette kurset er en ny versjon av kurset Praktisk prosjektledelse.

GJENNOMFØRING

Samling.

MÅLGRUPPE

Alle som er involvert i Statsbyggs byggeprosjekter.

LÆRINGSMÅL OG NYTTEVERDI

Etter avsluttet modul skal deltakeren ha kunnskap om:

 • anvendelse av Statsbyggs prosjektmodell
 • prosesser som anvendes i prosjektgjennomføringen
 • etablering av styrings- og beslutningsunderlag
 • sentrale roller og ansvar i Statsbyggs prosjekter
 • Finansdepartementets regime for ekstern kvalitetssikring av prosjekter (KS1 og KS2)
 • prosjektleders roller og ansvar ved beslutningsmilepæler i prosjekter
INNHOLD

Oppdatert kursbeskrivelse kommer.

STYRING AV PROSJEKTUSIKKERHET
Usikkerhet i prosjekter er representert ved risiko og muligheter. Prosjekter baserer sine styringsunderlag på usikre forutsetninger, og en viktig oppgave underveis i prosjektet er å redusere risiko og utnytte muligheter. Kursmodulen gir deltakerne praktisk innføring i gjennomføring av usikkerhetsanalyser og styring av usikkerhet over tid.

GJENNOMFØRING

E-læring etterfulgt av 3 dager i klasserom. Tilgang til e-læring gis 5 uker før samling. Gjennomføring av alle e-læringsleksjonene er en forutsetning for deltakelse på samling og dermed for å få fullført/bestått kursmodul.

LÆRINGSMÅL OG NYTTEVERDI

Etter avsluttet modul skal kursdeltakerne ha kunnskap om:

 • håndtering av usikkerhet gjennom hele prosjektet
 • anvendelse av usikkerhetsprosessen
 • iverksetting av tiltak for å endre redusere risiko og utnytte muligheter
 • sentrale metoder for kvantifisering og kommunikasjon av usikkerhet
 • etablering av kostnadsrammer, budsjett og reserver ut fra resultater fra kvantitative usikkerhetsanalyser

og forstå:

 • ulike metoder for kvantitativ analyser
INNHOLD
 • Prosjektledelse og usikkerhet
 • Prosess for usikkerhetsanalyse
 • Kvantifisering av usikkerhet
 • Krav til styring av usikkerhet i prosjektmodellen
 • Avsetninger for usikkerhet i tids- og kostnadsestimater, herunder rammer, budsjett, påslag for usikkerhet og prosjektreserve. Styring av reserver
 • Resultater fra usikkerhetsanalyser og kuttliste
METODE
 • Deltakerne forbereder seg på teori og oppgaver/case.
 • Tre heldagssamlinger med noe gjennomgang av teori, spørsmål og forklaringer. Gruppearbeid
 • Deltakerne får tilgang til e-læringsobjekter for konkretisering av teorien, repetisjon og jobbstøtte
EKSAMEN/STUDIEPOENG

Kursmodulen er et selvstendig kurs, men kan i kombinasjon med andre moduler i Statsbygg prosjektakademi gir studiepoeng på bachelornivå.

LEDELSE OG KOMMUNIKASJON
Gjennom en kombinasjon av teori og praktisk trening tilegnes kunnskap om hvordan skape større engasjement og motivasjon, samt hvordan du bedre skal løse vanskelige kommunikasjonssituasjoner på en hensiktsmessig og positiv måte. Det legges stor vekt på aktiv og praktisk trening knyttet til relevante situasjoner fra egen hverdag.

GJENNOMFØRING
 • 360 grader intervju, JTI-test, e-læring og 3 samlinger a 2 dager, fordelt over 2-4 måneder.
 • Intervju og JTI-test gjennomføres i forkant av første samling sammen med deler av e-læringen.
 • Mellom hver samling er det forventet at deltakerne gjennomfører selvstudium i form av e-læring, samt oppgaver som blir gitt på samlingene.
MÅLGRUPPE

Prosjektledere i alle Statsbyggs avdelinger.

MÅL
 • Økt trygghet i prosjektlederrollen
 • Styrket evnen til å lede seg selv og andre
 • Styrket evnen til å kommunisere mer effektivt med sine omgivelser
INNHOLD

1. ”Selvinnsikt og lederplattform” 2 dager. Tydeliggjøre egen rolle, definere egne styrker og utviklingsområder.

2. ”Lede andre”2 dager. Bedre evnen til å påvirke andre på en positiv måte, mer effektive møter, lært konkrete ledelsesverktøy.

 • Fokus på utvikling, bevisstgjøring, ledertrening, læringsarena.
 • Programmet vil inneholde teori, caser, tester og praktiske øvelser.
 • Det vil være oppgaver som skal utføres i perioden mellom samlingene

3. ”Lede seg selv” 2 dager. Fokus på hva som er viktig for meg og de jeg leder, motivere meg selv og andre, tørre å ta ledelse, bedre tidsstyring.

EKSAMEN/STUDIEPOENG

Kurset er et selvstendig kurs, men kan sammen med andre kursmoduler fra Prosjektakademiet gi studiepoeng på bachelornivå.

PROSJEKTEIERSTYRING
Eierstyring i prosjekter – «Project Governance» - er et begrep mange bruker for å tydeliggjøre ledelsens rolle i forhold til prosjekter. Det handler både om å ”gjennomføre de riktige prosjektene” og ”å gjennomføre prosjektene riktig”. Eierstyring representerer knytningen mellom virksomhetens ledelse og prosjektene.

GJENNOMFØRING

Selvstudium gjennom e-læring med 1 dag avsluttende samling.

MÅLGRUPPE

Kurset retter seg primært mot virksomhetsledelse. Prosjektledere vil også ha god nytte av kurset i tillegg til at deres deltakelse er viktig for å få gode diskusjoner og erfaringsoverføring.

LÆRINGSMÅL OG NYTTEVERDI
 • Forstå hva som menes med eierstyring i prosjekter på virksomhets-/selskapsnivå
 • Forstå prosjekteiers og styringsgruppens rolle og ansvar
 • Forstå hvordan styringsgruppen bør settes sammen
 • Forstå viktigheten av å legge et gjennomarbeidet business  case, med tilhørende gevinstrealiseringsplan, til grunn for overordnet styring og ledelse
 • Forstå hvordan man utøver prosjekteierstyring ved hjelp av prosjektmodellen med tilhørende metoder og verktøy
INNHOLD
 • Hva menes med eierstyring i prosjekter?
 • Prosjektorganisering
 • Prosjekteier og styringsgruppens rolle
 • Prosjektstrategier og prioritering og realisering av prosjektmål
 • Sammensetning av styringsgrupper
 • Usikkerhetsstyring og fastsettelse/styring av reserver
 • Prosjektmodeller
 • Eierstyrt prosjektsikring
KONSEPTEVALUERING OG ALTERNATIVVURDERING
Grunnlaget for et vellykket prosjekt legges i tidlig fase av prosjektet. Det er viktig at beslutninger om valg av løsning er basert på de effektmål og forventede gevinster bruker planlegger å realisere i gjennomføringsfasen, samtidig som konseptet er basert på kostnadseffektive og gjennomførebare løsninger. Kursmodulen gir deltakerne en gjennomgang av god praksis knyttet til prosjektutvikling, konseptevaluering og alternativvurdering.

VARIGHET

3 dager

LÆRINGSMÅL OG NYTTEVERDI

Etter avsluttet modul skal kursdeltakerne ha kunnskap om:

 • effektmål, gevinster og og effekten av god planlegging og gjennomføring
 • utvikling, evalueringskriterier og evaluering av beslutninger
 • beslutningsprosessene
 • styrings- og beslutningsunderlag og konsekvenser av beslutninger
 • KS1
 • involverte aktører, roller og ansvar
INNHOLD
 • Prosjektstrategiske valg, mål og strategiske planer
 • Effektmål, gevinstrealisering og suksesskriterier
 • Utvikling av kostnadseffektive løsninger
 • Kundeorientering og brukerinvolvering
 • Arkitektur, funksjon og fleksibilitet
 • Innovasjon, kreativitet og nytenking
 • Evalueringskriterier ved valg av prosjekt og prosjektkonsept
 • Alternativvurderinger
 • Interessentanalyse
 • Beslutningsunderlag og beslutningsprosesser
METODE
 • Deltakerne forbereder seg på teori og oppgaver/case
 • Tre heldagssamlinger med forelesning, spørsmål og forklaringer, erfaringsutveksling og gruppearbeid
 • Deltakerne får tilgang til e-læringsobjekter for konkretisering av teorien, repetisjon og jobbstøtte
SHA I PROSJEKTGJENNOMFØRING
Denne kursmodulen skal gi deltakerne en innføring i sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø i forbindelse med planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter. Modulen vi bli eksemplifisert med problemstillinger og case fra prosjekter i Statsbygg.

VARIGHET

3 dager

LÆRINGSMÅL OG NYTTEVERDI

Etter å ha gjennomført opplæringen skal kursdeltakerne ha økt sine kunnskaper om:

 • Statsbyggs styringssystemer for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) i byggeprosjekter
 • Praktisk bruk av styringssystemene i prosjektgjennomføringen.
 • Deltakerne skal også få innsikt i, og være i stand til å formidle hvordan overordnede etiske og verdimessige forhold legger føringer i arbeidet med å ivareta SHA i Statsbyggs byggeprosjekter
INNHOLD
 • Regelverket
  - Arbeidsmiljøloven
  - Byggherreforskriften
  - Internkontrollforskriften
 • Organisering i byggeprosjekter, herunder:
  - Roller
  - Ansvar
  - Oppgaver
  - Metoder og prinsipper for risikovurderinger
  - Statsbyggs policy og mål for SHA
 • Rent og tørt bygg
 • Lønns- og arbeidsvilkår
 • Praktisk arbeid med SHA i byggeprosjekter:
  - Kultur og holdninger, internt i Statsbygg og på byggeplass
  - Gjennomgang av prosedyrer og verktøy i ulike prosjektfaser
  - Avviksbehandling og rapportering på SHA både for prosjektleder og for eksterne samarbeidspartnere
METODE
 • Tre heldagssamlinger med blant annet foredrag, erfaringsutveksling, befaring på byggeplass og gruppearbeid
 • Deltakerne får tilgang til e-læringsobjekter til forberedelse, repetisjon og jobbstøtte
PROSJEKTORGANISERING - ROLLER OG ANSVAR
Det er viktig at alle som har en definert rolle og/eller ansvar i forbindelse med igangsetting og gjennomføring av prosjekter i Statsbygg har kjennskap til Statsbyggs prosjektmodell. Videre er det viktig at de samme personer har god kjennskap til sitt eget og andres ansvar knyttet til modellen.

VARIGHET

1 dag

LÆRINGSMÅL OG NYTTEVERDI

Etter avsluttet modul skal kursdeltakerne ha kunnskap om:

 • prosjektledelse og prosjektporteføljer
 • Statsbyggs prosjektmodell fra prosjektleder- og prosjekteiersiden; Statsbygg og fagdepartement, eierdepartement og bruker
 • organisering og samarbeid
 • prosjekteiers ansvar og rolle
 • arbeid i kontaktgrupper

og forstå:

 • prosjektleders rolle og ansvar
 • utfordringer knyttet til å lede prosjekter
INNHOLD
 • Prosjektledelse og sentrale prosjektutfordringer
 • Prosjektporteføljer
 • Prosjektmodellen; faser, beslutningsmilepæler, styringsunderlag, rapportering
 • Organisering av prosjekter; roller og ansvar hos prosjekteier og –gjennomfører
 • Finansdepartementets krav til ekstern kvalitetssikring, KS1 og KS2
 • Myndighetskrav
METODE

Heldagsseminar med fokus på diskusjon og caseoppgaver

PROSJEKT- OG KONTRAKTSSTRATEGI

Kursmodulen gir deltakerne bakgrunn for valg av prosjektstrategi for alle faser i prosjektgjennomføringen. Kursmodulen vil gi deltagerne innblikk i nye samarbeidsformer slik som integrerte kontrakter og OPS-kontrakter.

VARIGHET

2 1/2 dag

LÆRINGSMÅL OG NYTTEVERDI

Etter avsluttet modul skal kursdeltakerne ha kunnskap om:

 • hvordan strategiske valg påvirker prosjektgjennomføringen
 • hvordan risikodeling påvirkes ved valg av kontraktsformer
 • hvilke krav som stilles til prosjektorganisasjonen avhengig av kontraktsformer
 • forskjellene ved ulike kontraktsformer
 • krav til dokumentasjon av kontraktsstrageti i styringsdokumentet
 • verktøy til bruk i arbeidet med kontraktsstrategien
INNHOLD
 • Kartlegging av overordnede rammer/utfordringer inkl usikkerhet
 • Markedsanalysens rolle
 • Kontraktstruktur og kontraktstyper
 • Kompensasjon og incentiver
 • Konkurransen
 • Formulering av kontraktsstrategien
METODE
 • Deltakerne forbereder seg på teori og oppgaver/case
 • Tre heldagssamlinger med forelesninger, spørsmål og forklaringer, erfaringsutveksling og gruppearbeid
 • Deltakerne får tilgang til e-læringsobjekter for konkretisering av teorien, repetisjon og jobbstøtte

 

LEAN CONSTRUCTION